Miasto i Gmina Węgorzyno

Zgłoszenie do ewidencji gminnej zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Miejski w Węgorzynie informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach (t.j. w Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym Burmistrz Węgorzyna zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Węgorzyno o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji o posiadaniu zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie ww. zgłoszenia do tut. Urzędu.

Ponadto informuję, iż eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga dodatkowego zgłoszenia organowi gminy zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. w Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z późn. zm.).

Zgłoszenia należy dokonać na opracowanych wzorach druków do pobrania w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie (pok. 26) lub ze strony internetowej www.wegorzyno.pl oraz u sołtysów.

Burmistrz Węgorzyna
Monika Kuźmińska