Miasto i Gmina Węgorzyno

Rozbudowa sieci wodociągowej Rogówko-Przytoń-Sulice-Wiewiecko

W ramach zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej Rogówko-Przytoń-Sulice-Wiewiecko" planowane jest z uwzględnieniem współpracy z istniejącym rurociągiem wodociągowym między m. Wiewiecko i m. Ginawa wykonanie robót budowlanych, prowadzących do wykonania nowego układu sieci wodociągowej tj. rurociągu przesyłowego od ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Rogówko do m. Wiewiecko wraz z budową zbiornika magazynowego i pompowni wody w m. Przytoń.

Realizacja robót (podzielonych na dwa etapy) pozwoli docelowo na:

- wyłączenie z eksploatacji dwóch ujęć wody, mało wydajnych i posiadających złe parametry jakościowe generujące wysokie koszty eksploatacji;

- zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w zakresie zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców sześciu jednostek administracyjnych;

- zwiększenie ilości obsługiwanych mieszkańców (tzw. % zwodociągowania).

Sieć zlokalizowana będzie w: m. Rogówko, droga Rogówko – Przytoń, m. Przytoń; droga powiatowa do m. Gościsław, droga gminna Przytoń – Sulice I, m. Sulice I, droga gminna Sulice I – droga krajowa nr 20 – pas drogi krajowej nr 20 do m. Wiewiecko na wysokości istniejącego ujęcia wody.

 

23 czerwca 2021r. została podpisana umowa z wykonawcą zadania firmą Mazur Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Henryk Mazur.
Łączna wartość inwestycji wynosi 4 399 995,59 zł
Na realizację projektu Gmina Węgorzyno otrzymała dofinansowanie ze środków PPROW w wysokości 1.999.999,00 zł

 


Zadanie: Rozbudowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej Rogówko-Przytoń-Sulice-Wiewiecko

Wykonawca: Mazur Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Henryk Mazur

Koszt inwestycji: 4 399 995,59 zł

Dofinansowanie: PROW

Wysokość dofinansowania: 1.999.999,00 zł

Termin zakończenia prac: czerwiec 2023r.